Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako: „RODO”; Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
 2. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest - FINANCO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 10/38, 00-669 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430059 , NIP: 1181756675 (dalej jako: „ADO”).
 3. Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych: e-mail: biuro@financo.pl.

 

 1. Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

 1. wykonania umowy, lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, takich jak obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust.1 lit f RODO);
 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

III. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w przypadkach określonych w pkt. III lit. a, c i d – do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.

 

 1. Pozostałe informacje
 2. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.